ཕྱི་ཚེས་༢༧ ཉིན་དང་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༤ ལོའི་བོད་ཟླའི་ཚེས་༡ ཉིན་སུད་སི་རི་ཁོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དུ་། སུད་སི་དང་ལེག་ཏན་སི་ཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་གི་ངོས་ནས་མེ་མོ་བྱ་ལོའི་ལོ་སར་སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོད་འདུ

གོང་ཚེས་ཉིན་སུད་སི་དང་ལེག་ཏན་སིཊཡན་བོད་རིགས་མི་མང་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱིས་གོ་སྒྲིག་འོག་རི་ཁོན་ཆོས་འཁོར་དགོན་དུ་མཁན་རིན་པོ་ཆེ་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་དགེན་འདུན་པ་རྣམས་དང་། མི་མང་སུམ་བརྒྱ་ལྷག་འདུ་འཛོམས་ཐོག་བོད་རྒྱལ་ལོ་༢༡༤༤དང་མེ་མོ་བྱ་ལོའི་ལོ་སར་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་གྱི་འགྲོ་སྟངས་མ་ཉམས་པའི་ཐོག་ནས་སྲུང་བརྩི་གནང་ཡོད་འདུག་ལ། ལོ་སར་འདི་བཞིན་ལོ་ལྟར་སྒྲིག་འཛུགས་ཀྱི་ངོས་ནས་སྲུང་བརྩི་གནང་གིན་ཡོད་འདུག

སྤྱིར་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་ནི་བོད་མི་རྣམས་ལ་མཚོན་ན་ནང་མི་ལྷན་འཛོམས་དང་དགའ་དགའ་སྐྱིད་སྐྱིད་ཀྱི་ངང་ནས་ལོ་གསར་པ་ཞིག་གི་འགོ་སློང་བའི་ཉིན་མོ་གལ་ཆེན་ཞིག་ཡིན་ནའང་། ༡༩༤༩ ལོ་ནས་རྒྱ་ནག་དམར་གཞུང་གིས་བོད་ནང་བཙན་འཛུལ་བྱས་པ་ནས་བོད་མི་རྣམས་བློ་བདེ་བག་ཕེབ་ཀྱི་ལོ་སར་ཞིག་ལ་རོལ་ཐུབ་མེད་ལ། དམིགས་བསལ་༡༩༥༩ ལོར་༧གོང་ས་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་བོད་མི་འབུམ་གཅིག་ལྷག་བཙན་བྱོལ་དུ་སླེབས་དགོས་བྱུང་བ་ནས། བོད་རིགས་རྣམས་བོད་གཞིས་བྱིས་གཉིས་སུ་གྱེས་ཏེ་ནང་མི་ལྷན་འཛོམས་གྱི་དགའ་བདེ་ལོངས་སུ་སྤྱོད་པའི་དུས་ད་དུང་བྱུང་མེད།

འོན་ཀྱང་བོད་མི་རྣམས་ཕྱི་རྒྱལ་ཡུལ་གྲུ་ཁག་ནང་ཁ་འཐོར་ནས་གནས་དགོས་བྱུང་ཡང་། བོད་མི་འདུས་སྡོད་བྱེད་སའི་ཚོགས་པ་དང་སྒྲིག་འཛུགས་ཁག་གིས་བོད་ཀྱི་ལོ་སར་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བོད་པའི་སྲོལ་རྒྱུན་བཟང་བོ་གང་ཡོད་བོད་རིགས་གཞོན་སྐྱེས་ཚོར་ངོ་སྤྲོད་དང་དར་སྤེལ་གཏོང་གནང་བཞིན་པ་རེད་ལ། ལོ་སར་སོགས་ཀྱིས་མཚོན་པའི་བོད་ཀྱི་ཐུན་མོང་མ་ཡིན་པའི་རིག་གཞུང་རྣམས་མི་རབས་ནས་མི་རབས་བར་བརྒྱུད་སྤྲོད་ཐུབ་ཐབས་ལ་འབད་བརྩོན་གནང་བཞིན་པ་རེད་འདུག 

བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།

ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད།
སྤྱང་གྲུང་ཅན་གྱི་དབྱི་ཤིའུ།
སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་ར་ཕྲུག
ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ།
བོད་ཡིག་སྦྱོང་འདོད་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

བོད་གཞས་ཚན་པ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ།
སྐྱིད་པའི་ལྷན་འཛོམས། གནམ་མཚོ།
ཀླུ་མོ་འཚོ།
ཀ་ཁ་ག་ང་། ང་ཚོ་ཡི་ཡི་གེ
བརྩེ་ཆེན་དཔང་བསྟོད་ཆེན་མོ།
ཁུ་བྱུག་གི་བརྩེ་བ།
པི་ཝང་དཀར་པོ།

དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན།

༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་དང་པོའི་དང་པོ།
༧སྐུའི་གྱི་སྟོན་གྱ་འོད་སྡེར་དང་པོའི་གཉིས་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་དང་པོའི་གསུམ་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་དང་པོའི་བཞི་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་དང་པོ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་གཉིས་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་གསུམ་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་བཞི་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། དང་པོ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། གཉིས་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། གསུམ་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། བཞི་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། དང་པོ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། གཉིས་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། གསུམ་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། བཞི་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། ལྔ་པ།
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྟོད་ཆ། ༡
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྟོད་ཆ། ༢
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྟོད་ཆ། ༣
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྨད་ཆ། ༡
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྨད་ཆ། ༢
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྨད་ཆ། ༣

www.swissamdo.com