jjསྤྱི་ལོ་༢༠༡༦ལོའི་ཟླ༥པའི་ཚེས་༡༤ནས་༡༦བར་ཉིན་གསུམ་རིང་སུད་སིའི་ས་གནས་མདོ་སྨད་མི་མང་བརྒྱ་མ་ཟིན་ཙམ་ས་གནས་༼ལ་འཛོམས་ནས་དབྱར་སྐྱིད་དང་ཚོགས་ཆེན།རྒྱུན་ལས་གསར་འདེམས་སོགས་ཀྱི་ལས་དོན་མང་པོ་ཞིག་ལྷན་དུ་གནང་སོང་། སྐབས་དེེེའི་ཚོགས་ཆེན་སྐབས་རྒྱུན་ལས་རྙིང་པ་རྣམས་ཀྱིས་འདས་པའི་ལོ་གསུམ་རིང་གི་ལས་འགུལ་ལ་མཇུག་བསྡོམས་དང་རྩིས་སྤྲོད་རྩིས་ལེན།

མི་མང་གིས་ཁོང་ཚོའི་ལྷག་བསམ་དང་ལས་འགན་ཡག་པོ་གནང་གྲུབ་པར་ཐུགས་རྗེ་ཆེ་ཞུས་གནང་སོང་།རྒྱུན་ལས་གསར་པ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་པ་རྣམས།

ཚོགས་གཙོ།                 བསྟན་འཛིན་ཆོས་སྒྲོན། 

ཚོགས་གཞོན།               སྟག་ཚང་དཀོན་མཆོག

དངུལ་གཉེར།                 བློ་བཟང་རྒྱ་མཚོ།

རྩིས་པ།                       བཀྲ་ཤིས་སྒྲོལ་མ།

འབྲེལ་མཐུད་པ་དང་ཟློས་གར་འགན་འཛིན།    ནམ་མཁོ།         

གསར་དུ་འདེམས་ཐོན་བྱུང་པའི་སུད་སིའི་ས་གནས་མདོ་སྨད་སྐབས་བཅུ་བའི་རྒྱུན་ལས།

བྱིས་པའི་དགའ་ཚལ།

ཨ་ཁུ་སྟོན་པའི་གཏམ་རྒྱུད།
སྤྱང་གྲུང་ཅན་གྱི་དབྱི་ཤིའུ།
སྤྱང་གྲུང་ལྡན་པའི་ར་ཕྲུག
ཁྱིམ་ཚང་སློབ་གསོ།
བོད་ཡིག་སྦྱོང་འདོད་ཡོད་པའི་བྱིས་པ་ཚོའི་ཆེད་དུ་ཡིན།

བོད་གཞས་ཚན་པ།

ཐུགས་རྗེ་ཆེ། བཀའ་དྲིན་ཆེ།
སྐྱིད་པའི་ལྷན་འཛོམས། གནམ་མཚོ།
ཀླུ་མོ་འཚོ།
ཀ་ཁ་ག་ང་། ང་ཚོ་ཡི་ཡི་གེ
བརྩེ་ཆེན་དཔང་བསྟོད་ཆེན་མོ།
ཁུ་བྱུག་གི་བརྩེ་བ།
པི་ཝང་དཀར་པོ།

དམིགས་བསལ་ལེ་ཚན།

༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་དང་པོའི་དང་པོ།
༧སྐུའི་གྱི་སྟོན་གྱ་འོད་སྡེར་དང་པོའི་གཉིས་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་དང་པོའི་གསུམ་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་དང་པོའི་བཞི་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་དང་པོ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་གཉིས་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་གསུམ་པ།
༧སྐུའི་གྱ་སྟོན་གྱི་འོད་སྡེར་གཉིས་པའི་བཞི་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། དང་པོ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། གཉིས་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། གསུམ་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྟོད་ཆ། བཞི་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། དང་པོ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། གཉིས་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། གསུམ་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། བཞི་པ།
འོད་སྡེར་གསུམ་པ། སྨད་ཆ། ལྔ་པ།
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྟོད་ཆ། ༡
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྟོད་ཆ། ༢
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྟོད་ཆ། ༣
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྨད་ཆ། ༡
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྨད་ཆ། ༢
འོད་སྡེར་བཞི་པ། གསེར་མདོག་གི་བཞུད་ལམ། སྨད་ཆ། ༣

www.swissamdo.com